Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

continuously /kən'tinjʊəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] liên tục