Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mạch lạc (bài nói, lý luận...)
  có quan hệ vơi, có họ hàng với
  well connected
  có họ hàng thân thuộc với những người chức trọng quyền cao
  (toán học) liên thông
  connected space
  không gian liên thông với nhau
  (Kỹ thuật) được nối

  * Các từ tương tự:
  connected graph, connectedly, connectedness