Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ceaseless /'si:slis/  

  • Tính từ
    không ngớt, không dứt

    * Các từ tương tự:
    ceaselessly, ceaselessness