Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ceaselessly /'si:slisli/  

  • Phó từ
    [một cách] không ngớt, [một cách] không dứt