Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ceaselessness /'si:slisnis/  

  • Danh từ
    tính không ngừng, tính không ngớt, tính không dứt