Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô tận
  the hours of waiting seem endless
  những giờ chờ đợi tựa như là vô tận
  an endless bell
  (cơ học, cơ khí) cái đai vô tận

  * Các từ tương tự:
  endless loop, endless magnetic tape loop, endlessly, endlessness