Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô hạn
  boundless generosity
  lòng hào phóng vô hạn

  * Các từ tương tự:
  boundlessly, boundlessness