Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rộng lớn, rất lớn, bao la
  a vast expanse of desert
  một dải sa mạc bao la
  a vast crowd
  đám đông
  a vast sum of money
  số tiền rất lớn
  a vast difference
  sự khác nhau rất lớn

  * Các từ tương tự:
  vastitude, vastity, vastly, vastness, vasty