Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

voluminous /və'lu:minəs/  

 • Tính từ
  rộng, lùng thùng (quần áo)
  nhiều (tác phẩm…)
  voluminous correspondence
  thư từ nhiều
  a voluminous writer
  nhà văn viết nhiều [tác phẩm]

  * Các từ tương tự:
  voluminousity, voluminously