Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    rộng, rộng rãi
    a surprisingly roomy car
    chiếc xe rộng rãi một cách lạ kỳ