Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commodious /kə'məʊdiəs/  

 • Tính từ
  rộng rãi
  a commodious house
  căn nhà rộng rãi

  * Các từ tương tự:
  commodiously, commodiousness