Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commodiousness /kə'moudjəsnis/  

  • Danh từ
    sự rộng rãi, sự thênh thang