Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (cách viết khác sizable)
    khá lớn
    a sizeable sum of money
    một số tiền khá lớn