Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

capacious /kə'pei∫əs/  

 • Tính từ
  rộng, chứa được nhiều
  capacious pockets
  túi rộng
  a capacious memory
  trí nhớ rộng

  * Các từ tương tự:
  capaciously, capaciousness