Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

capaciousness /kə'pei∫əsnis/  

  • Danh từ
    cỡ rộng; khả năng chứa được nhiều