Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rộng rãi
  a very spacious kitchen
  một gian bếp rất rộng rãi
  the spacious back seat of a car
  ghế sau ngồi rộng rãi của chiếc xe

  * Các từ tương tự:
  spaciously, spaciousness