Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spaciousness /'spei∫əsnis/  

  • Danh từ
    sự rộng rãi