Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rất lớn, khổng lồ
  a huge house
  ngôi nhà rất lớn
  a huge amount of money
  một số tiền khổng lồ
  have a huge appetite
  ăn rất ngon miệng

  * Các từ tương tự:
  hugely, hugeness, hugeous, hugeousness