Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khổng lồ
  a colossal building
  tòa nhà khổng lồ
  a colossal amount
  số lượng khổng lồ

  * Các từ tương tự:
  colossality, colossally