Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

colossality /kɔlə'sæliti/  

  • Danh từ
    tính chất khổng lồ, tính chất to lớn