Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đồ sộ, khổng lồ; rất lớn
  massive rock
  khối đá khổng lồ
  she drank a massive amount of alcohol
  chị ta uống một lượng rượu rất lớn
  thô
  the gorilla had a massive forehead
  giống vượn gorila có trán thô

  * Các từ tương tự:
  massively, massiveness