Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật)
  voi mamut (nay đã tiệt chủng)
  Tính từ
  to lớn, khổng lồ
  a mammoth task
  một nhiệm vụ to lớn