Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kếch xù, cực lớn
  a gigantic success
  một thành công cực lớn

  * Các từ tương tự:
  gigantically