Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  rất [lớn]
  win by a thumping majority
  thắng với đa số rất lớn
  Phó từ
  rất (lớn)
  a thumping great house
  ngôi nhà rất lớn