Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

walloping /'wɒləpiŋ/  

 • Tính từ
  (khẩu ngữ)
  rất lớn
  he had to pay a walloping [greatfine
  nó phải trả một món tiền phạt rất lớn
  Danh từ
  (khẩu ngữ)
  sự đánh đòn
  she threatened the children with a walloping
  bà ta dọa tụi trẻ sẽ cho chúng ăn đòn
  sự thua hoàn toàn
  our team got a terrible walloping yesterday
  hôm qua đội chúng tôi đã bị một trận thua hoàn toàn