Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

titanic /tai'tænik/  

  • Tính từ
    khổng lồ, to lớn
    hai người bị kẹt vào một cuộc vật lộn tranh giành quyền kiểm soát công ty