Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (đùa)
    cao lớn, vạm vỡ
    she's a strapping lass
    cô ta là một cô gái cao lớn