Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm sửng sốt; choáng người
  a staggering achievement
  một thành tựu làm sửng sốt

  * Các từ tương tự:
  staggeringly