Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mênh mông, bao la, rất lớn
  immense difficulties
  khó khăn rất lớn
  of immense importance
  có tầm quan trọng rất lớn

  * Các từ tương tự:
  immensely, immenseness