Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  to lớn, lớn lao, khổng lồ
  an enormous amount of money
  số tiền khổng lồ

  * Các từ tương tự:
  enormously, enormousness