Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự to lớn, sự khổng lồ