Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hugeness /'hju:dʤnis/  

  • Danh từ
    sự to lớn, sự khổng lồ