Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immensity /i'mensəti/  

  • Danh từ
    sự mênh mông, sự bao la, sự rộng lớn