Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  quái dị, quái đản
  gớm guốc, ghê tởm; tàn ác (tội ác…)
  khổng lồ

  * Các từ tương tự:
  monstrously, monstrousness