Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elephantine /,eli'fæntain/  /,eli'fænti:n/

  • Tính từ
    (nghĩa xấu hoặc đùa)
    to xác mà vụng về (như voi)