Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tremendous /tri'mendəs/  

 • Tính từ
  rất lớn
  a tremendous explosion
  một tiếng nố rất lớn
  traveling at a tremendous speed
  di chuyển với tốc độ rất lớn
  (khẩu ngữ) rất cừ, cừ khôi, phi thường
  he is a tremendous walker
  anh ta là một người đi bộ rất cừ

  * Các từ tương tự:
  tremendously