Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stupendous /,stju:'pendəs/  /stu:'pendəs/

 • Tính từ
  gây ấn tượng mạnh, kỳ diệu
  a stupendous achievement
  một thành tích kỳ diệu

  * Các từ tương tự:
  stupendously, stupendousness