Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stupendousness /stju:'pendəsnis/  

  • Danh từ
    tính lạ lùng, tính kỳ diệu