Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stupendously /'stju:'pendəsli/  /stu:'pendəsli/

  • Phó từ
    [một cách] kỳ diệu