Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prodigious /prə'didʒəs/  

 • Tính từ
  rất lớn; kỳ diệu, phi trường
  it costs a prodigious amount [of money]
  cái đó giá một số tiền rất lớn
  a prodigious achievement
  một thành tích phi thường

  * Các từ tương tự:
  prodigiously, prodigiousness