Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

immeasurable /i'meʒərəbl/  

 • Tính từ
  không đo được, vô hạn
  the immeasurable love for one's fatherland
  lòng yêu vô hạn đối với tổ quốc

  * Các từ tương tự:
  immeasurableness