Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uncounted /'ʌn'kauntid/  

  • Tính từ
    không đếm