Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    [nhiều] vô kể, vô số
    numberless stars
    vô số sao