Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incalculable /in'kælkjʊləbl/  

 • Tính từ
  không đếm xuể, nhiều vô kể
  do incalculable harm to somebody's reputation
  gây tác hại vô kể đến thanh danh của ai
  hay thay đổi, thất thường
  a person of incalculable moods
  một người tính khí bất thường

  * Các từ tương tự:
  incalculableness