Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

numerous /'nju:mərəs/  /'nu:mərəs/

 • Tính từ
  rất nhiều; rất đông
  on numerous accasions
  trong rất nhiều dịp
  her numerous friends
  bạn bè rất đông của cô ta

  * Các từ tương tự:
  numerously