Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

numerously /'nju:mərəsli/  

  • phó từ
    nhiều, đông đảo