Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô tận, vô hạn, vô cùng
  infinite space
  không gian vô tận
  the infinite goodness of God
  lòng từ tâm vô hạn của Chúa
  you need infinite patience for this job
  anh cần vô cùng kiên nhẫn với công việc này

  * Các từ tương tự:
  Infinite memory, infinite series, infinitely, Infinitely elastic, infiniteness, infinitesimal, infinitesimality, infinitesimally, infinitesimalness