Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hằng hà sa số
  mỗi thiên hà chứa hằng hà sa số ngôi sao
  Tính từ
  (thuộc ngữ)
  hằng hà sa số
  cánh bướm với hằng hà sa số vảy li ti