Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

countless /'kaʊntlis/  

  • Tính từ
    vô số, đếm không xuể

    * Các từ tương tự:
    countlessly