Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

innumerable /i'nju:mərəbl/  

  • Tính từ
    vô số

    * Các từ tương tự:
    innumerableness